POLITIKA KVALITETA


Preduzeće MONTER EMIT d.o.o. Beograd je opredeljeno da kontinuirano prati i prepoznaje stanje na tržištu, da deluje u skladu sa istim tako da u potpunosti zadovolji zahteve i potrebe svojih korisnika, vodeći računa o potrebama i dobrobiti svih ostalih relevantnih zainteresovanih strana. Radimo tako da na tržištu budemo konkurentni i prepoznatljivi po ekspeditivnosti, efikasnosti i kvalitetu usluga i proizvoda u oblasti termotehnike, termoenergetike, hidrotehnike, procesne tehnike i građevinarstva.

Navedeno ćemo ostvariti kroz:

● Primenu i stalno poboljšavanje Integrisanog sistema menadžmenta u koji je uključen sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, sistem menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015 i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008,

● Poštovanje i primenu zakonskih propisa i drugih zahteva relevantnih zainteresovanih strana, poštovanje važećih nacionalnih i međunarodnih standarda i pravila struke,

● Kontinuirani  rad na unapređenju kvaliteta usluga i proizvoda i proširenju obima istih,

● Neprestano razvijanje odnosa poslovnosti, profesionalnosti i poverenja sa kupcima, kooperantima, isporučiocima i partnerima,

● Angažovanje stručne radne snage, kako sopstvene, tako i po potrebi eksternih kadrova sa iskustvom na određenim poslovima,

● Obezbeđenje stručnog usavršavanja zaposlenih, redovnih zarada kao i dobrih uslova rada u kojima će zaposleni biti posvećeni poslu i raditi sa ličnim zadovoljstvom,

● Kontinuirano sprovođenje preventivnih mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu,

● Sprovođenje mera za stalnu uređenost i urednost radnog prostora, za prevenciju zagađivanja, za smanjenje ukupnog otpada, za selekciju otpada i predaju na reciklažu, kao i bezbedno zbrinjavanje preostalog otpada u skladu sa zakonskim zahtevima,

● Kontinuirano poboljšanje performansi životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,

● Uspostavljanje adekvatne komunikacije sa svim organizacijama koje na bilo koji način učestvuju u realizaciji posla kao i drugim zainteresovanim stranama radi informisanosti i podizanja svesti o značaju očuvanja i zaštite životne sredine, kao i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Svi zaposleni su obavezni da izvršavaju svoje radne zadatke u skladu sa ovom Politikom.


Beograd,

27.01.2018. godine

© 2018 • MONTER EMIT d.o.o. Beograd • Sva prava zadržana • Mitrovdanska 25 • 11041 Beograd, Srbija • Tel: +381 11 396 02 26 • Tel/fax: +381 11/396 01 93 • e-mail: meb@monteremit.com • web: monteremit.com
Početna Opšte Delatnost Reference Galerija Kontakt MONTERION


ENERGETSKA POLITIKA


Preduzeće MONTER EMIT d.o.o. Beograd je opredeljeno da kontinuirano  prati  strategiju, akcione planove, tokove i informacije vezano za poboljšanje energetske efikasnosti na teritoriji Republike Srbije kako bi u potpunosti bilo upoznato sa planovima i potrebama svojih potencijalnih korisnika.

U cilju davanja sopstvenog doprinosa efikasnom korišćenju energije i zadovoljenju zahteva naručilaca posla/korisnika primenjuje sistem energetskog menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 50001:2012 u svojim procesima i objektima rada.

Poboljšanje energetskih performansi u domenu svog rada, kao stalno opredeljenje, Preduzeće će ostvariti kroz:

● Kontinuirano praćenje i primenu zakonskih i drugih propisa iz oblasti efikasnog korišćenja energije,

● Obezbeđenje nabavke energetski efikasnih proizvoda i usluga,

● Obezbeđenje da se pri projektovanju proizvoda i sistema daje prednost energetski efikasnim rešenjima,

● Usavršavanje stručnih kadrova u oblasti energetske efikasnosti, informisanje zaposlenih i podizanje njihove svesti o značaju efikasnog korišćenja energije,

● Planiranje, obezbeđenje resursa i informacija i sprovođenje mera energetske efikasnosti u cilju očuvanja prirodnih resursa, smanjenja potrošnje energije i zaštite životne sredine uz očuvanje i poboljšanje komfora i uslova rada i života.

Svi zaposleni su upoznati sa ovom politikom i obavezni su da je primenjuju u svojim aktivnostima.


Beograd, 27.01.2018.